Justus Ström-föreläsning

När tid över MIC blir 50 år

Gunnar Kahlmeter föddes i Stockholm 1949. Gunnars pappa, Olof Kahlmeter, var infektionsläkare på Roslagstulls sjukhus under Justus Ström men familjen flyttade under Gunnars uppväxt runt i Sverige och bodde bl.a. i Stockholm, Landskrona, Östersund och Halmstad. Gunnars utmärkta språköra och erkända förmåga att växla mellan olika språk grundlades redan i barndomen tack vare hans mammas danska påbrå och de många dialekter han utsattes för. Efter gymnasieexamen i Halmstad och arbeten bl.a. i Halmstads hamn så påbörjade Gunnar läkarutbildningen vid Lunds Universitet där han sedan även disputerade på en avhandling om aminoglykosider och senare även blev docent. I Lund var han även en uppskattad föreläsare och utsågs till ”Mäster” vid två tillfällen av läkarstudenterna.  Han träffade i  också sin hustru Annika och de fick tre barn tillsammans. 1985 flyttade familjen till Växjö där Gunnar, delvis med egna händer, byggde upp det helt nya mikrobiologiska laboratoriet efter moderna principer. Redan från början hade laboratoriet t.ex. ett eget Laboratoriedatasystem som Gunnar tillsammans med Göran Kronvall programmerade på nätterna. Systemet har sedan blivit spritt till flera laboratorier och är idag ett av de vanligast förekommande LIS-systemen på skandinaviska mikrobiologiska laboratorier. Gunnar var 1985-2012 verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi i Kronoberg och från 2012-2016 Verksamhetschef för det gemensamma Kliniskt mikrobiologiska laboratoriet för Kronoberg och Blekinge. Han var dessutom verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi, Kalmar 1989 – 1996.

Redan under utbildningen i Lund intresserade sig Gunnar för antibiotikaresistens och då särskilt resistensbestämning. Gunnars bidrag till detta område kan inte nog betonas. I sin roll som Ordförande i RAF-M 1987 – 2010 och i EUCAST 2001-2012, webmaster och tekniskt ansvarig i EUCAST 2001 – 2022, samt i sina roller som medlem i BSACs antibiotikakommitté och som European advisor i den amerikanska brytpunktskommittén CLSI så har Gunnar lyckats ena först Sverige, sedan Norden, Europa och snart hela världen till en och samma definition av hur arbetet med att sätta kliniska brytpunkter ska utföras och därmed samordnat och moderniserat världens förståelse för standardiserad resistensbestämning och SIR-systemet. Många kan vittna om Gunnars enorma arbetskapacitet och entusiasm, men även hans skarpa vetenskaplig hjärna som gjort att han lyckats med detta helt unika arbete. Gunnar har också en förmåga att se människor, lyssna på deras argument och vetenskapliga data, snabbt syntetisera all information och sedan stadigt driva igenom pragmatiska lösningar som kan accepteras av alla i rummet. Alla dessa förmågor spelade naturligtvis också roll för att han blev invald i ESCMIDs styrelse 2002 och som president 2012-2014.

Under de senaste åren har Gunnar med oförminskad styrka fortsatt arbetet med att skapa förutsättningar för standardiserad resistensbestämning genom sitt arbete inom EUCAST och skapandet av ”The EUCAST Development Laboratory” i Växjö och det nationella referenslaboratoriet för antibiotikaresistensbestämning i Växjö/Karlskrona. Gunnar har förstått vikten av att övertala och engagera hela världens alla experter i utvecklingsarbetet av brytpunkter och nya metoder. Under de senaste tre åren har man under EUCAST-laboratoriets ledning utvecklat metoder för så udda fåglar som Burkholderia pseudomallei, Vibrio spp., inklusive toxinbildande V.cholerae, Corynebacterium diphtheriae och lappdiffusion för anaeroba bakterier. Gunnar och EUCAST-laboratoriet ligger också bakom den allt populärare metoden för snabb resistensbestämning direkt från positiva bloodlingsflaskor. Gunnar har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och är sedan 2021 Ordförande för WHO´s globala strategigrupp mot antibiotikaresistens.

Lokal: Erling Persson Aula


Följ oss: #INFEKTIONMIKRO

logo    logo


© Infektionsveckan / Mikrobiologiskt vårmöte 2022